Hizmetlerimiz

1.    Bacagazı Ölçümleri
Firmada varsa kullanılan kazanlar, brülörler ve fırınlar birer kaynak olarak adlandırılmaktadır. Bu yanma olan kaynaklarda bacagazı ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Bacagazı ölçümleri laboratuvarımızda bulunan MADUR marka baca gazı analiz cihazları ile yerinde tespit edilir. Bu cihaz taşınabilir özel bir bilgisayar olup, kalibrasyonu bellekte otomatik olarak yapılmaktadır. Cihaz bir numune alma probu, toz ve nem tutan iki özel filtre, ayrı ölçüm sensörleri, Termokupl (NiCr-Ni), bilgisayar kutusu ve ekranından oluşmaktadır. Ölçüm sonuçları hemen yazıcıdan alınabilmektedir.
c1

2.    Toz Ölçümleri
Firmanın üretiminde kullandığı ve malzeme işlemleri yapılan yerlerdeki bacalarda yanma olmasa dahi emisyon kaynaklarıdır. Bu tip bacalarda sadece toz ölçümleri gerçekleştirilir. Örnek olarak un fabrikalarında unun havalandırmasını sağlayan fanlarla birlikte çalışan bacalar birer emisyon kaynağıdır.
Toz Ölçümleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Laboratuvar şartlarında koşullandırılmış filtreler tartılıp değerleri kayıt altına alınır. Kullanmış olduğumuz TECORA marka toz örnekleme cihazları ile filtreler emisyon kaynağına tutulur ve cihazın çekiş yapması ile belli bir hacimde gazı içine çekerek toz parçacıklarının filtreye tutulması sağlanır. Daha önce koşullandırıldığı değerlere tekrar gelmesi sağlanan filtreler ikinci kere tartılarak ilk tartımdaki değerle kıyaslanarak emisyon kaynağının yaydığı toz miktarı ölçülmüş olur.
c2

3.    Uçucu Organik Bileşikler (VOC: Volatile Organic Compounds)
üretim işlemleri içerisinde boya, plastik işleme gibi prosesler bulunduran bacalarda VOC ölçümleri gerçekleştirilir.
VOC ölçümlerinde filtre yerine sorbent tüpler kullanılır. Bacadan çekiş işlemi için sorbent tüplere uygun olarak üretilmiş TECORA marka DDS cihazı kullanılmaktadır. Bu sorbent tüplere bacadan yapılan çekişle organik bileşiklerin tutulması sağlanır. Sorbent tüpler daha sonra analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvarlara gönderilerek GC (gaz kromatografi) cihazı ile analizi yaptırılır. Bu analizden gelen değerler raporlarımızda kullanılır.

c3

4.    Flor, Klor ve Ağır Metal Ölçümleri

Laboratuvarımız tarafından 2015 yılında kapsama alınmıştır. Ölçüm metodu toz analizine benzer olup, filtre yerine kimyasallar kullanılarak yapılmaktadır. Kullanılan kimyasallarla toplanan numuneler MS (kütle spektrometre) cihazı ile yapılır. Bu analizden gelen değerler raporlarımızda kullanılır.

5.     Gürültü Ölçümleri 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin ve lisans belgesine esas olacak çevresel gürültü raporları laboratuvarımızın uzman kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş veya bu tarihten sonra planlama ve kurulma aşamasını tamamlayarak faaliyete geçmiş işletmelerin, tesislerin değerlendirilme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren raporlar Akustik Rapor olarak tanımlanmıştır. Çevresel Gürültü Yönetmeliği’nde işletme ve tesisler için çevresel gürültü sınır değerleri ile ilgili kriterler belirtilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    İş Hijyeni Ölçümleri 

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda “İşverenin Genel Yükümlülükleri” ile ilgili bölüm Madde 4 ‘ün 1’inci fıkrası a) bendinde  “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.” denmektedir.

Bu ölçümler, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler veya çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin tespiti amacıyla yapılan ölçüm ve analizlerdir.