İSG Ölçümleri

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Merkez Laboratuvarı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Çalışmaları Hakkında;

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anayasanın 135.Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı TMMOB Kanununa göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda bünyesinde yer alan Merkez Laboratuvarı 15.03.2002 tarih ve 24696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘inin Oda Amaçları başlıklı 6.maddesinde yer alan, “İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu v.b. sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belge vermek, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak” hükmünden yola çıkılarak kurulmuştur.

2005 yılında Bacagazı Emisyonları ve Ortam Havası Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri kapsamında Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan Odamız Merkez Laboratuvarı (MERLAB), 19.01.2007 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akredite olmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler veya çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin tespiti ile ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuarlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların tariflendiği “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereğince hali hazırda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı kapsamında şubelerimizce yürütülen bazı ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için “Akreditasyon Kapsam Genişletme” çalışmaları tamamlanmıştır. Gerekli denetimler TÜRKAK tarafından gerçekleştirilmiş olup, almış olduğumuz genişletilmiş kapsamlı akreditasyon belgesi ile de, işyerlerinde Kişisel Toz Maruziyeti, Ortam Tozu, Kişisel Gürültü Maruziyeti, Ortam Gürültüsü, Kişisel Titreşim Maruziyeti, Aydınlatma ve Termal Konfor ölçümleri yapılmaya başlanmıştır.

Laboratuvarımız 30.11.2015 tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizleri alanında yeterlilik almıştır.