Çevre İznine Tabi İşletmelerin Dikkatine!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01.03.2017 tarihinde yayınladığı 2017 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi 16’ıncı maddesinde “Asgari Fiyat Tarifesine uyulmadığının tespiti halinde: Tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, yetkili çevre laboratuvarına Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre ceza uygulanır. İlgili tesis ise 2872 Sayılı Çevre Kanununun “Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü” başlıklı 12 inci Maddesini ihlal etmiş olacağından hakkında yine aynı Kanunun 20 inci Maddesi (g) bendine göre idari para cezası uygulanır. Bu durumda Bakanlık tarafından ya da Bakanlığın belirleyeceği bir başka yetkili laboratuvar tarafından ölçüm ve analizler yenilenir. Ölçüm ve analizlerin yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karşılanır.” denilmektedir. Kamuoyunun dikkatine duyurulur!

2017 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi