Çevre İznine Tabi İşletmelerin Dikkatine!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.01.2018 tarihinde yayınladığı 2018 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi 15’inci maddesinde “Asgari Fiyat Tarifesinin 13. Maddesine uyulmadığının tespiti halinde: Tesiste yapılan ölçüm ve
analizlere ait rapor geçersiz sayılır, yetkili çevre laboratuvarına Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik
Yönetmeliği hükümlerine göre ceza uygulanır. İlgili tesis ise 2872 Sayılı Çevre Kanununun “Denetim,
Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü” başlıklı 12 inci Maddesini ihlal etmiş olacağından hakkında
yine aynı Kanunun 20 inci Maddesi (g) bendine göre idari para cezası uygulanır. Bu durumda Bakanlık
tarafından ya da Bakanlığın belirleyeceği bir başka yetkili laboratuvar tarafından ölçüm ve analizler
yenilenir. Ölçüm ve analizlerin yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından
karşılanır.” denilmektedir. Kamuoyunun dikkatine duyurulur!

2018 asgari fiyat tarifesi